PROJECTEN

 

Sint Joris

Stichting Sint Joris consolideert de hoofdlokatie

Contractant voor planologieprocedure, Ontwerp en directie fase I en II / gedelegeerd opdrachtgever: Van Hoorn Bouwadviesgroep BV.

auteur bestammingsplan Centrum Oirschot: van Hoorn Bouwadviesgroep BV.

auteur ontwerpen planologieprocedure en fase I en II: van Hoorn Bouwadviesgroep BV / Jaap Krantz BNA

bestemmingsplan link:http://www.oirschot.nl/index.php?simaction=content&mediumid=20&pagid=1180&rubriek_id=3111&stukid=27927

uitwerking tekenwerk schetsplannen: Andre van de Ven Oirschot

installatieadviseur: Valstar Simonis Eidhoven

constructeur: adviesbureau Tielemans Eindhvoen

adviseur financiele haalbaarheid / business case: BMC Amersfoort

 

 

Kempenhaeghe

NEOS

NEOS is ondermeer actief in verzorging en verpleging en in de maatschappelijke opvang. Na een succesvolle advisering van de planologieprocedure, het ontwerp en de realisatie van het huidige bestuurscentrum aan de Hoogatraat te Eindhoven (2006-2007) besloot NEOS tevens een directieopdracht aan mijn bureau te verlenen voor de consolidatie van de huisvestingslocatie Barrierweg 178 (voormalige Frobelschool) te Eindhoven. Op deze locatie faciliteert NEOS maatschappelijke opvang en nachtopvang voor dak- en thuislozen. De realisatie van de nachtopvang wordt mede gefinancieerd uit het nationaal project grootstedenbeleid "Gimme Shelter".

Het project aan de Barrierweg kent een relatief langdurig tijdsduurverloop (2007-2011), dat mede voortvloeit uit de noodzaak om tijdens de bouwwerkzaamheden (2008-2011) een onverminderde opvangcapaciteit op de locatie in stand te houden. Bijgevolg zijn de nodige competenties van mijn bureau op het vlak van kostenexpertise, netwerkplanning en organisatie beproefd, evenals de competenties van de profesionele realiserende partijen. Het advieswerk is opgedeeld in 3 hoofdfasen (I planologieprocedure, II Ontwerp, III Realisatie). De bouw-uitvoeringsfase is daarbij weer opgedeeld in drie deelfasen (Nieuwbouw, Verbouw, Gevelrenovatie). Met het afsluiten van het project in juli 2011 is een samenwerking met een bijzondere opdrachtgever, en met name met de stafmedewerker Joop Spoorenberg voltooid. Ik zal de bevlogenheid en de daadkracht van deze opdrachtgever en de sparring met hem missen tot een mogelijk verder project voor NEOS.

adviesproducties van Hoorn Bouwadviesgroep:

fase I Planologieprocedure en Programmafase:

 • integrale Projectplanning met activiteiten- netwerkplanning. **
 • initiatie en begeleiding planologieprocedure artikel 19. **
 • planschaderisicoanalyse en buurtoverleg **
 • ruimtelijk - functioneel programma van eisen. **
 • inveseringskostenbegroting - afstemming met gemeente Eindhoven voor middelen **
 • Massastudie en voorontwerp. **

 

fase II Ontwerp en directie (alle adviseurs en ontwerpende partijen ressorteren onder van Hoorn Bouwadviesgroep).

 • directievoering ontwerp. ** (taakstelling voor budgettair ontwerp).
 • preselectie uitvoerende architect, constructeur en installatieadviseur.
 • selectie van architect iom NEOS
 • uitwerken van programma tot productieontwerp
 • verzorgen van de bouwvergunning, de milieuvergunning, de ontheffingen.

Fase III REalisatie

 • directievoering realisatie.
 • begeleiding aanbesteding,- gunningsadviezen en contracten.
 • begeleiding tijdplanmatige realisatie
 • begeleiding kosten en kwaliteit
 • oplevering en bewaking fasematige afgifte gebruiksvergunning.

** producties en auteursrechthebbende: van Hoorn Bouwadviesgroep BV.
aannemer: Hurks van der Linden Sint Michelsgestel. uitvoerend architect: Toon Bullens BNA constructeur: adviesbureau Tielemans Bouwconstructies Installatieontwerp HVL / GTI. 

Kunst en bouwen gaan samen. Zo ook indien de middelen niet toereikend zijn om de traditie vanuit de consumptiemaatschappij in stand te houden. Van Hoorn Bouwadviesgroep dankt mevrouw Ria Franc voor haar bijzondere bijdrage in de vorm van de kunstuiting "SCHUILHUTJE" waarmee zij de natuur en de kwetsbaarheid van de doelgroep typeert.

GGZWNB

Het bestuur van onze relatie GGZWNB maakte in november 2001 haar behoefte aan huisvesting voor 18 cliënten kenbaar. In januari 2003 werd de traditioneel ontwikkelde huisvesting in gebruik genomen.


Ontwerp: van Hoorn Bouwadviesgroep BV

Constructie: adviesbureau Tielemans  Bouwconstructies.

Bijzonderheid: oude Kentron gebouwen herontwikkeld en gedeeltelijk vervangend nieuw gebouwd. Turn Key inclusief kleuradvisering en inrichting ontwikkeld en gerealiseerd in 14 kalendermaanden.

 

Kender Thijssen

Kender Thijssen ontwikkelde haar nieuwbouw (kantoren, atrium, werkplaats en magazijn) aan de Traverse te Veenendaal in eigen beheer. De volledige re-engineering van het bouwsysteem,- de aanbesteding en uitbesteding namens Gito Beheer en bouwplanning/bouwlogistiek van de ruwbouw werd door mijn bureau geadviseerd. 

Omvang kantoren en Atrium: ca. 11.500 m2.

Omvang werkplaats en magazijn: ca. 2.100 m2.

realisatie 1999-2001.

Opdrachtgever: Gito Beheer Veenendaal.

Architekt: ir. Rob van Aken / van Aken Architektuur en Stedebouw.

Constructeur: adviesbureau Tielemans Eindhoven.

Ontwerpend installateurs: Kodi / STB / Bosman.

Bijzonderheid:

* TNO proefproject innovatieve installatietechnieken (proefproject energieheipalen).

* een snel en veilig bouwconcept (Cobouw 2000).

Archipel

Archipel biedt een breed paket van zorgverlening, varierend van zorg aan huis tot en met gespecialiseerde verpleeghuiszorg. Daarnaast biedt Archipel verschillende diensten op het gebied van wonen en welzijn. Dit zowel op locaties van Archipel als ook bij de client thuis. Medio 2004 voorziet het Lange Termijn Huisvesting Plan in planmatige aanpak van het bezit in de jaren daarna. Als gevolg van deze huisvestingsprojecten dient Archipel te kunnen beschikken over een interim huisvesting met nodige capaciteit. Mijn bureau adviseerde voorbereidingen in aanloop naar de realisatie van interimvoorziening "de Orangerie" aan de Castilielaan te Eindhoven. Het voorcalculatorisch ruimtelijk programma omvat 13.919 m2 B.V.O. (verzorging,- verpleging en diensten). Voor deze opdracht adviseerde mijn bureau de stuurgroep van Archipel onder voorzitterschap van de heer Ton Muurling, 

adviesproducties van Hoorn Bouwadviesgroep:

 • integrale Projectplanning met activiteiten- netwerkplanning. **
 • Programma van eisen (functioneel, ruimtelijk). **
 • Massastudie op basis van PvE en lokatie Castillielaan Eindhoven. **
 • Stedebouwkundig voorontwerp, Van Aken Architectuur en Stedebouw (ir. M. Eugelink)
 • Planologieprocedure artikel 17 WRO. **
 • Ministeriële verklaringsaanvraag. **
 • Financieel rekenkundige advisering (investeringskostenbegroting en financieringsanalyse, advies koopconstructie). **
 • preselectie contractors en aanbestedingsadvies.

** producties en auteursrechthebbende: van Hoorn Bouwadviesgroep BV. (producties zijn verwerkt in rapportages Oostelbos van den Berg BV)


aannemer design & build: de Meeuw Oirschot
bouwmanagement uitvoeringsfase: Oostelbos van den Berg Reeuwijk

Nieuws

Sint Joris

Capaciteitsuitbreiding en Reorganisatie hoofdlocatie Oirschot...Read more...

Kempenhaeghe

advisering inkoopprocedure, verbeteren veiligheid alle gebouwen...Read more...

NEOS

Capaciteitsuitbreiding en Reorganisatie hoofdlocatie Oirschot...Read more...

GGZWNB

Bijzonderheid: oude Kentron gebouwen herontwikkeld en gedeeltelijk vervangend nieuw gebouwd. Turn Key inclusief kleuradvisering en inrichting ...Read more...

Kender Thijssen

Bouwtijdverkorting / bouwkostenverlaging, re-engineering van bouwsysteem en direktievoering. ...Read more...

Archipel

Archipel...Read more...